Year 6 Junior Leaders:

Tyrone Nash, Akshitha Sunkari, Pranavi Darisi, Yadavi Kumaran, Jesmen Ghotra, Paisley Jones, Lianne Herridge, Shristi Patil, Sahasra Thotakura, Amelia Khan, Damandeep Kaur, Arshiya Gupta.

Year 5 Junior Leaders:

Laiba Zeeshan, Nokutenda Mupfacha, Haifa Mohamed, Niharika Vaidyanath, Mohit Subramanyam, Amritdeep Kaur, Younus Malik, Tharun Premkumar, Eshaal Khan, Nehemy Bentil.

Translate >>Only Google Chrome<<